ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όσο και αν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο των πωλητών, φρόνιμο είναι να γίνεται έλεγχος του ακινήτου από κάποιον δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας. Έτσι και αλλιώς θα τον χρειαστείτε κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Αυτός θα μεταβεί στα υποθηκοφυλάκεια και στο κτηματολόγιο, όπου και υπάγεται το ακίνητο και θα ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας και την ύπαρξη ή μη βαρών πάνω στο ακίνητο.

Οι αγοραστές εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, το Α.Φ.Μ. τους και τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δεν θα χρειαστούν άλλα δικαιολογητικά για την αγορά ενός ακινήτου, εκτός αν ζητήσουν φοροαπαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτός από τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, που συνέταξε προηγουμένως ο/η συμβολαιογράφος, τις δηλώσεις εισοδήματος, σε απλά αντίγραφα των τελευταίων 5 ετών, θεωρημένο αντίγραφο του εντύπου Ε9, για να διαπιστωθεί αν έχουν άλλα ακίνητα οι αγοραστές, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο, διότι το ύψος της φοροαπαλλαγής εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών. Επιπλέον θα υποχρεωθούν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ. , με την οποία θα βεβαιώνουν την αλήθεια όλων των παραπάνω εγγράφων. Κατά περίπτωση ο /η συμβολαιογράφος και ο/η δικηγόρος σας, θα σας συμβουλεύσουν και θα σας καθοδηγήσουν.

Στην περίπτωση που οι αγοραστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τύχουν φοροαπαλλαγής, θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν φόρο μεταβίβασης ακινήτου που υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου, ενώ θα φορολογηθεί και κάθε επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την απαλλαγή φόρου, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας.

Τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αναλαμβάνουν οι αγοραστές, ενώ τα έξοδα παράστασης των δικηγόρων αναλαμβάνει η κάθε πλευρά χωριστά. Οι αγοραστές επιβαρύνονται επίσης με τα έξοδα μεταγραφής του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο, που αποτελεί πολύ σημαντική ενέργεια για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας.

Η αμοιβή των συμβολαιογράφων υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου και την χρέωση των αντιγράφων. Η αμοιβή των δικηγόρων για τον έλεγχο των τίτλων δεν είναι προκαθορισμένη και το ύψος της εξαρτάται από τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έρευνα του ακινήτου. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου χρεώνεται και στους βοηθητικούς χώρους ενός ακινήτου, όπως στον αποθηκευτικό και στον χώρο στάθμευσης.

Ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική τους αξία. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου πληρώνεται επί τόπου και πριν τη σύνταξη του συμβολαίου.

Μαζί με το ακίνητο αποκτάται πάντοτε και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία θα κινηθούν αγοραστές και πωλητές για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και από το φόρτο εργασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θα παραλάβει για έλεγχο και επεξεργασία τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης. Επιπλέον καθυστέρηση μπορεί να προκύψει στις περιπτώσεις εκείνες όπου χρειάζονται πιστοποιητικά περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς και δωρεάς, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έκδοση του πιστοποιητικού Τ.Α.Π. , ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα δηλωθέντα στοιχεία δεν συμπίπτουν με αυτά που τηρούν οι υπηρεσίες του Δήμου.

Σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ανήκει σε περιοχή που υπάγεται στο κτηματολόγιο, υπάρχει επιβάρυνση για την έκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε διαιρετή ιδιοκτησία.

 

νομική σημείωση